Purdue SMART Lab Team

Tamzidul Mina

Wonse Jo

Ph.D. Student

Shyam Sundar Kannan

Shyam Sundar Kannan

Ph.D. Student

Su Sun

Su Sun

Ph.D. Student

Go-Eum Cha

Go-Eum Cha

Ph.D. Student

Vishnunandan
                  Venkatesh

Vishnunandan Venkatesh

Ph.D. Student

Ruiqi Wang

Ruiqi Wang

Ph.D. Student

Weizheng Wang

Weizheng Wang

Ph.D. Student

Jeremy Pan

Jeremy Pan

M.S. Student

Jaeeun Kim

Pou Hei Chan

Undergraduate Student

Pou Hei Chan

Revanth Krishna Senthilkumaran

Undergraduate Student

Soomin Kim

Soomin Kim

Undergraduate Student