Purdue SMART Lab Team

Shyam Sundar Kannan

Shyam Sundar Kannan

Ph.D. Student

Vishnunandan
                  Venkatesh

Vishnunandan Venkatesh

Ph.D. Student

Ruiqi Wang

Ruiqi Wang

Ph.D. Student

Weizheng Wang

Weizheng Wang

Ph.D. Student

Taehyeon Kim

Taehyeon Kim

Ph.D. Student

Ikechukwu Obi

Ikechukwu Obi

Ph.D. Student

Jeremy Pan

Jeremy Pan

M.S. Student

Arjun Gupte

Arjun Gupte

Undergraduate Student

Dayoon Suh

Dayoon Suh

Undergraduate Student